Angajări

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 24.11.2014, ora 10,00. la sediul R.A.T.B din Bdul Dinicu Golescu nr.1,   

sector 1,Bucureşti

În conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea unui post  de ARHITECT la Biroul Proiectare Infrastructură

 

Concursul va consta într-o proba scrisă, cu durata de 3 ore

·        Nota minimă de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat admis” candidatul cu nota cea mai mare

·        În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine nota maximă de admitere, departajarea se va face prin susţinerea unei probe practice, fiind declarat „admis” candidatul cu nota cea mai mare la proba practică.

 

 Condiţii de înscriere la concurs:

  • Arhitect cu drept de semnătură şi ştampilă acordate de Ordinul Arhitecţilor din România sau echivalent
  • Absolvent al Facultăţii de Arhitectură având diplomă de arhitect, cu titlu de master în arhitectură sau echivalent
  • Experienţă în practică dovedită prin portofoliu de lucrări semnificative de autor sau co-autor (minim 3 ani), portofoliu verificabil
  • Grad ridicat de familiarizare ca utilizator de computer (ACAD, MS Office, eventual şi WinDev)
  • Capacitatea exprimării prin desen liber şi tehnic, în tehnici specifice profesiei de arhitect
  • Apt medical.

 

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

·          Copie act identitate;

·          Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;

·          Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 

·          C.V. privind activitatea desfăşurată;

·           Portofoliu de lucrări;

·          Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

·          Cazier

·          Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada        27.10.2014 – 14.11.2014

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:  021.307.42.00