Angajări

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI 

ORGANIZEAZĂ 

În ziua de 15.04.2014,ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3 În conformitate cu prevederile legale 

CONCURS 

Pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical - generalist - Secţia A.T.I. - Spital 

Concursul se va desfăşura astfel : 

 • Proba scrisă cu durata de 3 ore 
 • Proba practică 

Nota minimă de admitere la proba practică este <<7>>, vor fi declaraţi ADMIŞI pentru proba practică candidaţii care vor obţine cel puţin nota minimă ; 

Nota minimă de admitere la proba scrisă este <<7>>;

Nota minimă de admitere finală este <<7>>, va fi declarat candidatul care va obţine nota (media aritmetică a notelor la cele două probe) cea mai mare. 

Condiţii de înscriere la concurs: 

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau, 
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau, 
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist; 
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ; 
 • Apt medical. 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs: 

 • Copie act identitate; 
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate; 
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată; 
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
 • Cerere de înscriere la concurs. 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate. 

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, până la data de 09.04.2014. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09