Angajări

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI 

ORGANIZEAZĂ 

În ziua de 28.05.2014, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3 

În conformitate cu prevederile legale 

CONCURS 

Pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical - generalist 

- 1 post - Secţia Interne - Spital

 - 1 post – Camera de Gardă · 

 • Concursul se va desfăşura astfel : 
  • - Proba scrisă cu durata de 3 ore 
  • - Proba orală · 
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; vor fi declaraţi admişi pentru proba orală candidaţii care vor obţine cel puţin nota minimă; · 
 • Nota minimă de admitere la proba orală este 7 (şapte); · 
 • Nota minimă de admitere finală este 7 (şapte), va fi declarat ˝ADMIS˝ candidatul care va obţine nota (media aritmetică a notelor la cele două probe) cea mai mare. 

Condiţii de înscriere la concurs: 

 • Experienţă de minim 6 luni în ultimii 5 ani pe o secţie de medicină internă, · 
 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau, 
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau, 
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist; 
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ; 
 • Apt medical. 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs: · 

 • Copie act identitate; · 
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate; · 
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; · 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată; · 
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; · 
 • Cerere de înscriere la concurs. 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate. 

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 02.05.2014 – 22.05.2014. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09